Wednesday, February 14, 2007

Beauty of Asia

[SARNAI+BY+RIKKI+K.DSC_9228_3.jpg]

[SARNAI+BY+RIKKI+K.DSC_9178.jpg]

[SARNAI+BY+RIKKI+K.DSC_9329_2.jpg]

[SARNAI+BY+RIKKI+K.DSC_9365.jpg]

[SARNAI+BY+RIKKI+K.DSC_9121.jpg]

[SARNAI+BY+RIKKI+K.DSC_9679_2.jpg]

[SARNAI+BY+RIKKI+K.DSC_9619_2.jpg]

[SARNAI+BY+RIKKI+K.DSC_9517.jpg]

[SARNAI+BY+RIKKI+K.DSC_9747.jpg]

[SARNAI+BY+RIKKI+K.DSC_9694_2.jpg]

1 comment:

Sarnai Saranchimeg said...

Konnichiwa. Watashi kono moderu nandes kedo. Kono ichiban saigono ashi wo ageteru shyashin totte morattemo iideska? :)